ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. Ár

1.1.Listaár: A Szállító mindenkor érvényes hivatalos árjegyzéki nagykereskedelmi listaára (továbbiakban Listaár), mely mindig 1 (egy) naptári hónapra kerül előre megállapításra, és amelyet nagykereskedelmi eladó helyén nagy tételben (vasúti és közúti tartálykocsiban) vásárló Megrendelőinek számít fel. A Listaár a jogszabályokban előírt adókat, díjakat nem tartalmazza, az adókat és díjakat Szállító a számlázási árban szerepelteti.

A mindenkor érvényes nagykereskedelmi egységárakat tartalmazó árjegyzék a Szállító szerződéskötő helyén megtekinthető.

Listaár a Szállító telephelyén történő teljesítésre, kiszolgálásra értendő.

Jelen szerződés aláírásával Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező termék Listaára igazodik a világ-, illetve nemzetgazdaság előre nem látható vagy számítható eseményeihez. E speciális körülményekre tekintettel Szállító a nagykereskedelmi árak változtatásának jogát fenntartja, így különösen, ha azt a nyersolaj és kőolajtermékek világpiaci árai - a Platts McGraw Hill Financial hírügynökség által publikált Crude Oil Marketwire kiadványban a kőolajra és az European Marketscan kiadványban a kőolajtermékekre (fűtőolajok, stb.) közölt hivatalos átlagárai -, valamint az ICIS a Reed Information Business Ltd. hírügynökség által közölt vegyipari átlagárak és a Magyar Nemzeti Bank által publikált USD/HUF és EUR/HUF hivatalos devizaárfolyam változás indokolja.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eladási ár képzésének alapja mindenkor az áru átadás-átvételekor érvényes árjegyzék szerinti nagykereskedelmi ár.

1.2. Egyedi ár:

Felek egyedi megállapodása alapján bázisolaj esetében.

2. Garancia és minőségtanúsítás

Szállító garantálja, hogy az általa kiszolgált termékek megfelelnek a mindenkor érvényes műszaki előírásoknak és a vonatkozó Magyar Szabványoknak.

MOL Nyrt. az árut a mindenkor érvényes műszaki előírásokban és a Magyar Szabványokban előírt paraméterek és vizsgálati módok szerinti minőségben szállítja. Amennyiben a Megrendelőnek ettől eltérő igénye van, azt egyeztetés után írásban kell rögzíteni.

Az áru minőségét Szállító a Megrendelő részére Minőségi Bizonyítvánnyal igazolja, melyet kiszállítás esetén –eredetiben vagy másolatban- átad a fuvarozónak.  Másolat kiadása esetén az eredeti minőségi bizonyítványt a Szállító postán kézbesíti a Megrendelő részére.

3. Vasúti szállítás

Az áru feladását követően, 1 munkanapon belül a Szállító feladási értesítőt (avizó) küld a Megrendelőnek a feladott áru megnevezéséről, súlyáról, dátumáról és járműszámairól (vagon pályaszáma).

Lefejtést követően az üres vagon feladásáról, 1 munkanapon belül a Megrendelő feladási értesítőt (avizó) küld a Szállítónak a feladott üres vagonok feladási dátumáról és járműszámairól (vagon pályaszáma).

Amennyiben Megrendelő nem tartja be a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, amely Szállítót terhelő bírságot von maga után ( 2012. január elsejétől hatályos 312/2011. Kormányrendelet), Szállító jogosult ezt a bírságot Megrendelőre továbbterhelni és a vagyoni hátrányról terhelő levelet kiállítani. Megrendelő köteles Szállítónak az összes ezzel kapcsolatban felmerülő kárt megtéríteni. Megrendelő a terhelő levélben meghatározott összeg ellenértékét a kiállításától számított 30 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.

Amennyiben Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékét, rendezésének módját az ÁSZF 8. pontja szabályozza.

4. Közúti szállítás

4.1. Tankautó töltés

A Megrendelő vagy meghatalmazottja tankautójának töltés előtti ürességéért, illetve a töltést megelőző fuvarban szállított áruféleség és a Megrendelő vagy meghatalmazottja által igényelt áruféleség betöltéséből kialakuló áruszállítási sorrendből származó károkért, különösen a tűzvédelmi-biztonságtechnikai- és áruminőség változási okokból bekövetkező károkért Megrendelő vállalja a felelősséget.

Szállító a Megrendelőnek vagy meghatalmazottjának csak olyan tankautóját tölti meg, amely az ásványolajtermékeket szállító közúti tartályos gépjárművekre vonatkozó állami előírásoknak megfelel. Erről a Megrendelő nyilatkozik, illetve Megrendelő a harmadik fél nyilatkozatát biztosítja.

A tankautók megtöltése azok érkezési sorrendjében történik.

Megrendelő vagy meghatalmazott fuvarozója tankautójával végzett szállítás esetén Szállító az áru minőségét és a garanciát a tankautó-töltő töltőkarjának kiömlőnyílásáig biztosítja.

Szállító megbízott fuvarozója tankautójával történő szállításnál a garancia és a minőségtanúsítás a Megrendelő által megjelölt árufogadó telephelyen, a kijelölt tartály töltőcsonkjáig érvényes.

4.2. Megrendelő által megbízott harmadik fél fuvarozó

4.2.1. Abban az esetben, ha Megrendelő nem a saját tankautójával végzi a szállítást, hanem harmadik fél fuvarozót hatalmaz meg azzal, akkor részére írásos meghatalmazást ad. A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Megrendelő a meghatalmazás visszavonásáról Szállító szerződést kötő szervezeti egységét, a meghatalmazás érvényességének vége előtt 4 munkanappal írásban értesíti. A meghatalmazás visszavonásának érvénybe lépését követően a kiszolgálásból eredő következmények Megrendelőt terhelik.

Megrendelő gondoskodik arról, hogy az áru átvételével, valamint a közúti szállítással kapcsolatos megállapodás szerinti feltételekkel harmadik fél fuvarozót megismerteti és vele betartatja azokat.

Az áru minőségének megőrzése érdekében a fuvarozó köteles tiszta tankautót kiállítani és az átvett áru minőségét tanúsító okmányt a lefejtő helyen, a Megrendelőnek vagy az általa megbízott átvevőnek átadni.

A harmadik fél fuvarozó által végzett áruátvételből és a közúti fuvarozásból származó bármely kárért, különösen az áru téves címre történő szállításából származó károkért, Szállítót felelősség nem terheli.

A harmadik fél fuvarozóval való közúti fuvarozásból származó vitás kérdéseket Megrendelő és a fuvarozó egymás között rendezik.

A fuvarozónak a tankautó töltőn a Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás” (ADR) és annak A és B melléklete előírásait (továbbiakban: ADR) be kell tartani, a belépő járműveknek és a járművek vezetőinek meg kell felelni az ADR előírásainak, illetve a MOL Nyrt EBK követelményeinek.

4.2.2. Biztonságtechnika, munkavédelem, tűzvédelem:

A telepre való belépés, a telepen tartózkodás és tevékenység végzése, a kilépés során a gépjárművezetőknek az ADR és a MOL Nyrt. előírásai szerint kell eljárni.

A gépjárművezető ruházatának meg kell felelni az ADR előírásainak; (antisztatikus alsó és felsőruházat, szikramentes lábbeli).

A telepeken, tartálykocsi töltésekor, lefejtésekor az egyéni védőeszközök használata kötelező (olajálló kesztyű (EN 374), védősisak (EN 397), védőszemüveg (EN 166)).

A telepeken a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM (HU) együttes rendeletben, foglaltak az irányadók, a kihelyezett közlekedési jelzőtáblák, jelzések utasításait be kell tartani. Az utak megvilágítása a szabvány követelményeinek megfelel.

4.2.3. Vagyonvédelmi, általános magatartási szabályok:

Az általánosan érvényes szabályokon túl kiemelten elvárt a MOL Nyrt. eszközeinek és tulajdonának védelme. Az áru letöltését követően, a kiszolgálótelepen való tartózkodás idején is a gépjárművezetők felelősek a termékek vonatkozó előírások szerinti kezeléséért.

Az ADR-előírások betartásának, illetve a telepeken érvényes biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásának olyan elmulasztása esetén, amely személyi sérülés, a vállalati vagyonkárosodás, vagy környezetkárosodás kockázatával jár, a töltők felelős műszaki vezetői és/vagy megbízottjai a szabálytalanságot elkövető személlyel szemben jogosultak a telepről kitiltás intézkedést hozni meghatározott időre vagy súlyos szabálytalanság esetén végleges jelleggel.

4.3. Az áru címzett részére történő átadása

A szállítóeszköz telephelyre való érkezésekor a Megrendelő átvevője az árukísérő okmányon ellenőrzi, hogy az áru rendeltetési helye az adott telephelye. Eltérés esetén Megrendelő az áru átvételét megtagadja. /Kivéve az előre egyeztetett átirányított szállítmányok átvételét./

Ezt követően az átvevő egyértelműen megmutatja a lefejtő tömlő csatlakozási pontját, amely alapján a tartály gépkocsi vezetője elvégzi a csatlakozást.

Az áru átvételét Megrendelő vagy meghatalmazottja a Szállítólevélen aláírásával és bélyegző-lenyomatával igazolja.

Szállító megbízott alvállalkozójával történő fuvarozás esetén Megrendelő vagy megbízottja biztosítja a rendeltetési helyen a lefejtő hely tankautóval való megközelítését.

5.Tulajdonjog és kárveszély

5.1. Vasúti szállítás esetén

A teljesítés helye megegyezés szerint a Megrendelő telephelye vagy a telephelyet kiszolgáló vasútállomás..

A tulajdonjog ás a kárveszély a teljesítés helyén száll át. Az áru átvételét Megrendelő a szállítólevél aláírásával és lebélyegzésével igazolja.

5.2. Közúti szállítás esetén

5.2.1.Megrendelő fuvareszköze esetén

A Megrendelő vagy meghatalmazottja által végzett közúti fuvarozásnál a tulajdonjog és a kárveszély a Szállító telephelyén, a tankautó töltő töltőkar kiömlőnyílásán való áthaladása után száll át a Szállítóról a Megrendelőre.

5.2.2. Szállító  fuvareszköze esetén

Szállító megbízott fuvarozója tankautójával történő szállításnál a tulajdonjog és a kárveszély a Megrendelő által megjelölt szállítási címen, az árunak a termékfogadó tartály töltőcsonkján való áthaladása után száll át a Szállítóról a Megrendelőre.

6. A mennyiségi elszámolás alapja

6.1.  Aromás, alifás, termékek esetén

6.1.1. Közúti tankautós kiszolgálás esetén a mennyiségi elszámolás alapja kg, amely Szállítónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által hitelesített átfolyásmérőjén mért tényliter – illetve annak a 2003.évi CXXVII.tv.51.§ szerinti – 15ºC ­­- ra számított térfogattal kerül megállapításra.

6.1.2 Vasúti szállítás esetén az áru mennyiségi átvételének alapját Szállítónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által hitelesített telepi hídmérlegén mért töltés utáni és a töltés előtti tömeg különbsége /kg/ képezi.

6.2. Kiszerelt termékek esetén

Szállító által biztosított fuvareszközzel történő szállítás esetében.

Az áru mennyiségi átvételének alapja a Szállító MKEH (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) által hitelesített mérőeszközével a göngyölegbe töltés után mért mennyiség.

6.3.  Paraffin, MTBE, MSA és bázisolaj  termékek esetén

Folyékony termékek tankautós, fuvarozása esetében az elszámolás alapja a MOL Nyrt. szállítólevelén feltüntetett - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által hitelesített hídmérlegen mért -  súly (a szállított termék nettó súlyát a Szállító telephelyén – bázisolaj esetében a töltő hídmérlegén - a tankautó töltés előtti és töltés utáni mérési adatainak különbségéből határozzák meg, a mérlegelésekről  a Szállító hivatalos mérlegjegyet állít ki).

Szilárd (kiszerelt) termékek esetében – táblás és pasztillás makro paraffin, kiskartonos csomagolású mikro paraffin, pasztillás MSA - a csomagegységek darabszáma és a termékféleségenként egységes rakatsúly szorzatával meghatározott súly az irányadó,kivétel a nagykartonos csomagolású mikro paraffin, amely esetben a súly a rakatok egyedi mérésével kerül meghatározásra.

7. Kifogás

A felek közötti megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bárminemű reklamációval Szállító szerződést kötő szervezeti egységéhez vagy írásban a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre, illetve a 06-1/887-7660 fax számra lehet fordulni. A reklamáció rögzítéséről és annak eredményéről tájékoztatást küld a Szállító.

Szállító kizárólag a bizonyíthatóan tőle származó árura vonatkozóan fogad el reklamációt.

A reklamáció ténye nem mentesíti Megrendelőt, a MOL Nyrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségei alól. Szállító fuvarozója tankautójával történő szállításkor a Szállító nem vállal felelősséget a Megrendelő tartályának túltöltéséből, illetve a Megrendelő tartályában bekövetkező árukeveredésből származó károkért.

7.1 Mennyiségi kifogás

7.1.1. Közúti szállítás esetén

7.1.1.1 A Megrendelő vagy meghatalmazottja tankautójának megtöltése illetve a Szállítólevél aláírása és lebélyegzése után a termékkel kapcsolatos mindennemű felelősség és kárviselés a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő vagy meghatalmazottja tankautójának megtöltése és a Szállítólevél aláírása és lebélyegzése után Szállító a mennyiségi hiányokért reklamációt nem fogad el.

7.1.1.2 Szállító által biztosított tankautó esetén: mennyiségi kifogást Megrendelő – jelen szerződés 6. pontjában részletezett számítási módot alapul véve – akkor jelenthet be, ha az okmányokon feltüntetett mennyiséghez viszonyítva 1 %, vagy azt meghaladó nagyságú hiány merül fel.

Megrendelő az áru átvételét követően mennyiségi reklamációt, csak az azt kellően alátámasztó jegyzőkönyv csatolásával jelenthet be, legkésőbb az áru rendeltetési helyre érkezésétől számított 24 órán belül.

A szállítólevél aláírása és lebélyegzése után, a termékkel kapcsolatos mindennemű felelősség és kárviselés a Megrendelőt terheli.

7.1.2 Vasúti szállítás esetén Megrendelő az áru átvételét követően mennyiségi kifogást, illetve a fuvarozás alatt keletkezett sérülések, stb. miatti kifogást csak az azt kellően alátámasztó, - a fuvarozási szabályzatnak megfelelően kiállított – kiszolgáltatás előtti jegyzőkönyvvel, Belföldi fuvarokmány eredeti példányával és jogátruházó nyilatkozattal,   jelenthet be, legkésőbb az áru teljesítési helyre érkezésétől számított 3 munkanapon belül.

Szállító által biztosított vasúti kocsi esetén mennyiségi kifogást Megrendelő – jelen szerződés 6. pontjában részletezett számítási módot alapul véve – akkor jelenthet be, ha az okmányokon feltüntetett mennyiséghez viszonyítva 2 %-ot meghaladó nagyságú hiány merül fel.

7.2 Minőségi kifogás

Megrendelő köteles a terméket átvételkor minőségi szempontból ellenőrizni és az észlelt hibákat haladéktalanul, pontosan részletezve, írásban bejelenteni a Szállítónak. Minőségi kifogást Megrendelő a MOL Nyrt. Export-Import szerződéskötő egységének címzett írásbeli bejelentéssel teheti meg Minőségi kifogást Szállító a kiszolgálást követő 8. munkanap végéig fogad, kivéve Megrendelő által biztosított fuvareszköz esetén, mely esetben legkésőbb az átvételt követő munkanapon.

7.2.1. Megrendelő által biztosított fuvareszköz esetén

Megrendelő által biztosított fuvareszközök tisztaságáért, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért a Megrendelőt terheli a felelősség, tehát ilyen esetekben a Szállító kizárólag a fuvareszközbe töltendő/helyezendő termékre – a töltés/berakodás megkezdése előtt vett minta alapján – garantálja a minőséget.

A minőségi reklamációban a következő adatokat kell megadni: Szállító telepe, a kiszolgálás időpontja, az áru megnevezése, mennyisége, a tankautó forgalmi rendszáma és Megrendelő telephelye. 

7.2.1.1. Aromás, alifás termékek esetén

Az automata mintavevőn töltés közben kivett mintát a fuvarozó a töltés végén ellenőrzi. Amennyiben a minta mechanikai szennyeződést vagy/és vizet tartalmaz, vagy a színe nem megfelelő, akkor megtagadhatja az áru átvételét. Amennyiben a mintában nem észlel vizet vagy/és mechanikai szennyeződést és a termék színe is megfelelő, ezt a tényt a töltési utasításon aláírásával igazolja.. A mintát a töltő üzem 10 munkanapig őrzi meg.

7.2.2.Szállító által biztosított fuvareszközöknél

7.2.2.1. Aromás, alifás termékek esetén

Megrendelő vagy megbízottja kérésére az áru átadásának helyszínén mintát kell venni a kiszállított termékből.

Amennyiben a tankautó műszaki kialakítása lehetővé teszi, lefejtés megkezdése előtt a rekeszből a dómakna nyíláson keresztül átlagmintát vesznek.

Amennyiben erre nincs mód, akkor tankautó vezetője mérőórán keresztül a lefejtő csonkon kb. 50-60 liter árut lefejt a Megrendelő tartályába. Majd leállítja a lefejtést és a Megrendelő megbízottja és a gépkocsivezető közösen a lefejtő csonkon keresztül árumintát (fenékmintát) vesznek.

A mintavétel a Megrendelő vagy megbízottja által biztosított eszközökkel történik. A felhasználás előtt gondosan meg kell győződni azok tisztaságáról. A mintavevő eszközöknek száraznak, víz és mechanikai szennyeződésmentesnek kell lennie. Mintavétel során az áruból egy nagyobb edénybe kell a mintát leengedni, amelyből a Fuvarozó által biztosított két tiszta, jól záródó mintatároló edénybe kell az anyagot szétönteni. A minta mennyisége 1-1 liter.

A mintát kontrollmintaként kell kezelni. A kontrollmintákat minimum 8 napig, megrendelői reklamáció esetén az ügy lezárásáig meg kell őrizni. A kontrollmintát tartalmazó üvegeket címkével kell ellátni, melyeken az áru megnevezését, a mintavétel helyét és időpontját, a tankautó forgalmi rendszámát és a rekesz azonosító számát kell feltüntetni. Az üveget ragasztószalaggal úgy kell lezárni, hogy a későbbiek során manipulációs lehetőség kizárt legyen. A zárszalagot a Megrendelő megbízottjának és a gépkocsivezetőnek névaláírásával kell ellátni. Az így elkészített kontrollmintákból átvételi elismervény ellenében egy a Megrendelőt illeti, melyet a gépkocsivezető ad át részére.

Az áruátvétel megtagadását és annak okát az "EKO"-n, vagy az elektronikus átvételi elismervényen rögzíteni kell.

7.2.3. A minőségi reklamációkat Szállító és Megrendelő képviselői közösen vizsgálják ki, annak okát illetően egyetértésre törekszenek. A Megrendelőnek a Szállító számára a minőségi reklamáció kivizsgálásának lehetőségét biztosítania kell.

Minőséget érintő vitás esetben a Megrendelő és Szállító közös mintavétele, (a minőségileg reklamált tételnél a szállítmányt elkülönítetten kell kezelni a közös mintavételig) vagy a kiszolgáló finomítónál 1 hónapig megőrzésre kerülő kontroll minták Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zrt. által történő vizsgálata a meghatározó. Az ÁMEI Zrt. vizsgálat költségeit jogos reklamáció esetén a Szállító, nem jogos reklamáció esetén a Megrendelő viseli. Amennyiben az AMEI Zrt. Szállító hibáját állapította meg, Megrendelő – 3 munkanapon belüli választása szerint – árleszállítást vagy az áru költségmentes cseréjét kérheti.

Megrendelő az áru kezelése, felhasználása során köteles Szállító által adott tájékoztató /biztonsági adatlap / szerint eljárni, melynek be nem tartásából eredő mindennemű kár következményeit a Megrendelő viseli.

8.  Fizetési feltételek

A./ Előrefizetés

Szállító az előleg összegéről előlegbekérőt állít ki, mely alapján Megrendelő köteles átutalni az előleg összegét Szállító megadott bankszámlájára. Az előleg összegének a Szállító bankszámláján történő jóváírása a teljesítés megkezdésének a feltétele.

A Szállító a befolyt összegről a jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát állít ki, melyet megküld a Megbízó számára.

Szállító az értékesített termékekről szállításonként, az áru kiszolgálását/kiszállítását követő 5 munkanapon belül állítja ki a végszámlát, melyhez mellékleve küldi meg az előlegszámlát is Megrendelőnek. A számlázás és fizetés pénzneme a Szállítási Keretszerződésben rögzítettek szerint HUF.

Amennyiben a végszámlán szereplő összeg meghaladja a Megrendelő által átutalt összeget, abban az esetben a különbözetet a Megrendelő a végszámla keltétől számított 5 munkanapon belül köteles átutalni.

Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének annak esedékessége napján nem tesz eleget, késedelembe esik.

Amennyiben Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a Szállító részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével számítják a Felek.

Amennyiben a Megrendelőnek a Szállítóval kötött bármely szerződéséből eredő 5 napot meghaladó lejárt tartozása áll fenn a Szállítóval szemben, a Szállító jogosult a Megrendelő részére az áru szállítását vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok nyújtásához) kötni. Ebben az esetben Szállítónak jogában áll, hogy Megrendelő részére abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő a Szállító részére a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke 120 %-ának megfelelő, de legfeljebb a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke és a Megrendelő tartozásai összegének megfelelő összeget az áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt, megfizeti. A megrendelt áru vagy szolgáltatás teljes ellenértéke adott előlegnek minősül, melyről Szállító előlegszámlát állít ki. A Megrendelő által a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértékén felül fizetett összeget Szállító a Megrendelő/Vevő egyéb szerződéseiből fennálló tartozásának kiegyenlítésére számolja el, oly módon, hogy legelőször a legrégebben fennálló tartozásokat csökkenti.

A Szállító jogosult a szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani, amennyiben a Megrendelőnek/Vevőnek bármely MOL-csoport Taggal -MOL-csoport tag az a gazdasági társaság, amelyben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)  alapján a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18. cégjegyzékszám: 01-10-041683) többségi befolyással rendelkezik – szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport Tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport Tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó összes lejárt tartozása eléri, vagy meghaladja a 10.000 EUR összeget. Felek megállapodnak, hogy jelen pont vonatkozásában, amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/ EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt a MOL-csoport Tagok köre változhat.

B./ Utalás garanciával

A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén Szállító jogosult számlát benyújtani.

Szállító az értékesített termékekről szállításonként, az áru kiszolgálását/kiszállítását követő 3 munkanapon belül állítja ki a számlát. A számlázás és fizetés pénzneme a Szállítási Keretszerződésben rögzítettek szerint HUF.

Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számlakiállításától számított, a szállítási keretszerződés fizetési feltételében meghatározott napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A Megrendelő köteles az általa fizetendő összeget a Szállító bankszámlájára úgy átutalni, hogy az legkésőbb a fizetési határidő napján 14:00 óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie. Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül.

A Megrendelő köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában a kiegyenlítendő számla sorszámát feltüntetni. Ennek hiányában Szállító jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő esedékes kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt, pedig a Megrendelő legkorábban esedékessé vált tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Szállító az így kiegyenlített tartozásokról köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

Amennyiben Megrendelőnek Szállítóval szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Szállító jogosult bármely, Megrendelővel szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Megrendelő lejárt tartozását beszámítani, és erről Megrendelőt egyidejűleg tájékoztatni.

Szállító jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig a Megrendelő legkorábban lejárt/lejáró tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Szállító írásban értesíti Megrendelőt arról, hogy a Megrendelő által átutalt összeget Szállító a Megrendelő mely tartozásainak kiegyenlítésére használta fel.

Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének annak esedékessége napján nem tesz eleget, késedelembe esik.

Amennyiben Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni. Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a Szállító részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével számítják a Felek.

Késedelmi kamat utalása esetén a Megrendelő vállalja a közlemény rovatban az SAP kód és „KESKAM” feltüntetését.

Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettsége biztosítására a Szállító által előzetesen meghatározott formában és módon pénzügyi biztosítékot köteles nyújtani a Szállító javára. Bankgarancia esetében a Szállító számára elfogadható bank által és tartalommal kibocsátott, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, első felszólításra szóló bankgarancia fogadható el. A biztosítéknak a Megrendelő ezen Szállítási keretszerződésből eredő valamennyi kötelezettségére lehívhatónak kell lennie. A Szállító által meghatározott pénzügyi biztosíték nyújtása a kiszolgálás/szállítás megkezdésének feltétele, a biztosítékot Megrendelő köteles a Szállító rendelkezésére bocsájtani a szerződés aláírásának időpontjában. Szállító bármikor jogosult a pénzügyi biztosítékot felülvizsgálni.

Biztosíték értéke, típusa, érvényessége a Szállítási keretszerződésben rögzítettek szerint.

Amennyiben Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, Szállító jogosult a Megrendelővel szembeni követelését a biztosíték felhasználásával (annak összegéből) kielégíteni. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szállító a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt a biztosíték felhasználására kényszerül.

Szállító a biztosíték mérlegelése után Megrendelő részére hitelkeretet állapít meg. Hitelkeret: Szállító a Megrendelőt első alkalommal a hitelkeret összegéig szolgálja ki áruval. A további kiszolgálás hitelkeretét az elvitt áru ellenértékéből a Megrendelő által törlesztett összeg képezi, amellyel a hitelkeret folyamatosan feltöltésre kerül.

Amennyiben a Megrendelőnek a Szállítóval kötött bármely szerződéséből eredő lejárt tartozása áll fenn a Szállítóval szemben, a Szállító jogosult a Megrendelő részére az áru szállítását vagy a szolgáltatás hitelre történő nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok nyújtásához) kötni. Ebben az esetben Szállítónak jogában áll, hogy Megrendelő részére abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő a Szállító részére a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke 120 %-ának megfelelő, de legalább a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke és a Vevő/Megrendelő tartozásai összegének megfelelő összeget az áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt, megfizeti. A Megrendelő által fizetett összeget Szállító a Megrendelő legrégebben fennálló tartozása kiegyenlítésére számolja el. A korábbi tartozások összegén felüli rész a megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékére adott előlegnek minősül, melyről Szállító előlegszámlát állít ki.

Amennyiben a Megrendelőnek bármely MOL-csoport taggal – MOL-csoport tag az a gazdasági társaság, amelyben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)  alapján a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18. cégjegyzékszám: 01-10-041683 ) többségi befolyással rendelkezik – kötött vagy a jövőben kötendő bármely szerződés alapján 15 napon túli lejárt tartozása áll fenn, a Szállító jogosult a Megrendelőhitelre történő kiszolgálását felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni. Szállítónak jogában áll, hogy a Megrendelő részére csak abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő a megrendelt áru vagy szolgáltatás teljes ellenértékét - a Szállító előleg bekérő levele alapján - előre kiegyenlíti. A Szállító az áru kiszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása után a végszámlához mellékelve küldi meg az előlegről kiállított számlát is a Megrendelőnek.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt a MOL-csoport tagok köre változhat.

Amennyiben a Megrendelő az adott naptári évben első alkalommal késedelembe esik bármely MOL-csoport taggal szemben, és amennyiben az ebből eredő lejárt tartozását kiegyenlítette, úgy a Szállító, a Megrendelő részére újból Szállítási keretszerződésben meghatározott Hitelkeret terhére szállít árut és/vagy nyújt szolgáltatást. Amennyiben Megrendelő az adott naptári évben második alkalommal esik a fentiek szerint késedelembe bármely MOL-csoport taggal szemben, úgy Szállító jogosult egyoldalú döntése alapján módosítani a Hitelkeret összegét.

A Szállító jogosult a szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani, amennyiben a Megrendelőnek bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget.

Felek megállapodnak, hogy jelen pont vonatkozásában, amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/ EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra.

Szállító jelen szerződés alapján történő áruszállításra és/vagy szolgáltatásnyújtásra a Megrendelő részére a Szállítási Keretszerződésben megadott hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) biztosít.

Amennyiben a Megrendelőjelen szerződésből eredő tartozásának és visszaigazolt megrendeléseinek összege meghaladja a Hitelkeret összegét, a Szállítónak jogában áll, hogy a Megrendelőt csak abban az esetben szolgálja ki, amennyiben a Megrendelő a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretből rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi.

Szállító a Hitelkeret összegét, bármikor jogosult egyoldalúan, a Megrendelő egyidejű, írásbeli értesítése mellett módosítani illetve a hitelre történő kiszolgálást (vagy szolgáltatást) felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni, amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott negatív információ jut a birtokába.

Negatív információnak számít különösen:

 • ha a Megrendelőnek vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásának továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozásának, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásának lejárt tartozása van a Szállítóval vagy bármely MOL-csoport taggal szemben,
 • ha a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Megrendelőre vonatkozó limitet,
 • ha külső bevizsgáló cég vagy a Szállító belső értékelési modelljének minősítése szerint romlik a Megrendelő bonitása,
 • ha a Megrendelő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen eljárást (pl.: per, felszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kezdeményeztek, és erről a Szállító tudomást szerez,
 • ha a Megrendelő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Vevő/Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen behajtási eljárás indul, és erről a Szállító tudomást szerez,
 • ha a Megrendelő tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja a Megrendelő pénzügyi teljesítőképességét.

A Hitelkeret módosítása esetén a Szállító a módosítással egyidejűleg köteles a Megrendelő írásban értesíteni. A Hitelkeret módosításának Megrendelő részéről történő el nem fogadása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését, ez esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással, amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetés kezdetétől számított 31. napon szerződés megszűnik, és a Felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni.

C./ Utalás garancia nélkül

A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén Szállító jogosult számlát benyújtani.

Szállító az értékesített termékekről szállításonként, az áru kiszolgálását/kiszállítását követő 3 munkanapon belül állítja ki a számlát.

A számlázás és fizetés pénzneme a Szállítási Keretszerződésben rögzítettek szerint HUF.

Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számlakiállításától számított, a szállítási keretszerződés fizetési feltételében meghatározott napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A Megrendelő köteles az általa fizetendő összeget a Szállító bankszámlájára úgy átutalni, hogy az legkésőbb a fizetési határidő napján 14:00 óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie.

Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül.

A Megrendelő köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában a kiegyenlítendő számla sorszámát feltüntetni. Ennek hiányában Szállító jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő esedékes kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt, pedig a Megrendelő legkorábban esedékessé vált tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Szállító az így kiegyenlített tartozásokról köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

Amennyiben Megrendelőnek Szállítóval szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Szállító jogosult bármely, Megrendelővel szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Megrendelő lejárt tartozását beszámítani, és erről Megrendelőt egyidejűleg tájékoztatni.

Szállító jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Megrendelő késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig a Megrendelő legkorábban lejárt/lejáró tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Szállító írásban értesíti Megrendelőt arról, hogy a Megrendelő által átutalt összeget Szállító a Megrendelő mely tartozásainak kiegyenlítésére használta fel.

Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének annak esedékessége napján nem tesz eleget, késedelembe esik.

Amennyiben Megrendelő a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi  kamatot fizetni. Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Szállító írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a Szállító részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével számítják a Felek.

Késedelmi kamat utalása esetén a Megrendelő vállalja a közlemény rovatban az SAP kód és „KESKAM” feltüntetését.

Amennyiben a Megrendelőnek a Szállítóval kötött bármely szerződéséből eredő lejárt tartozása áll fenn a Szállítóval szemben, a Szállító jogosult a Megrendelő részére az áru szállítását vagy a szolgáltatás hitelre történő nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok nyújtásához) kötni. Ebben az esetben Szállítónak jogában áll, hogy Megrendelő részére abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő a Szállító részére a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke 120 %-ának megfelelő, de legalább a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke és a Vevő/Megrendelő tartozásai összegének megfelelő összeget az áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt, megfizeti. A Megrendelő által fizetett összeget Szállító a Megrendelő legrégebben fennálló tartozása kiegyenlítésére számolja el. A korábbi tartozások összegén felüli rész a megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékére adott előlegnek minősül, melyről Szállító előlegszámlát állít ki.

Amennyiben a Megrendelőnek bármely MOL-csoport taggal – MOL-csoport tag az a gazdasági társaság, amelyben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18. cégjegyzékszám: 01-10-041683) többségi befolyással rendelkezik – kötött vagy a jövőben kötendő bármely szerződés alapján 15 napon túli lejárt tartozása áll fenn, a Szállító jogosult a Megrendelőhitelre történő kiszolgálását felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni. Szállítónak jogában áll, hogy a Megrendelő részére csak abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő a megrendelt áru vagy szolgáltatás teljes ellenértékét - a Szállító előleg bekérő levele alapján - előre kiegyenlíti. A Szállító az áru kiszállítása vagy a szolgáltatás nyújtása után a végszámlához mellékelve küldi meg az előlegről kiállított számlát is a Megrendelőnek.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt a MOL-csoport tagok köre változhat.

Amennyiben a Megrendelő az adott naptári évben első alkalommal késedelembe esik bármely MOL-csoport taggal szemben, és amennyiben az ebből eredő lejárt tartozását kiegyenlítette, úgy a Szállító, a Megrendelő részére újból Szállítási keretszerződésben meghatározott Hitelkeret terhére szállít árut és/vagy nyújt szolgáltatást. Amennyiben Megrendelőa z adott naptári évben második alkalommal esik a fentiek szerint késedelembe bármely MOL-csoport taggal szemben, úgy Szállító jogosult egyoldalú döntése alapján módosítani a Hitelkeret összegét.

A Szállító jogosult a szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani, amennyiben a Megrendelőnek bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget.

Felek megállapodnak, hogy jelen pont vonatkozásában, amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/ EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra.

Szállító jelen szerződés alapján történő áruszállításra és/vagy szolgáltatásnyújtásra a Megrendelő részére a Szállítási Keretszerződésben megadott hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) biztosít.

Amennyiben a Megrendelőjelen szerződésből eredő tartozásának és visszaigazolt megrendeléseinek összege meghaladja a Hitelkeret összegét, a Szállítónak jogában áll, hogy a Megrendelőt/Vevőt csak abban az esetben szolgálja ki, amennyiben a Megrendelő a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretből rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi.

Szállító a Hitelkeret összegét, bármikor jogosult egyoldalúan, a Megrendelő egyidejű, írásbeli értesítése mellett módosítani illetve a hitelre történő kiszolgálást (vagy szolgáltatást) felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni, amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott negatív információ jut a birtokába.

Negatív információnak számít különösen:

 • ha a Vevőnek/Megrendelőnek vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásának továbbá, ha a Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozásának, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásának lejárt tartozása van a Szállítóval vagy bármely MOL-csoport taggal szemben,
 • ha a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Megrendelőre vonatkozó limitet,
 • ha külső bevizsgáló cég vagy a Szállító belső értékelési modelljének minősítése szerint romlik a Megrendelő bonitása,
 • ha a Megrendelő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Vevő/Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen eljárást (pl.: per, felszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kezdeményeztek, és erről a Szállító tudomást szerez,
 • ha a Megrendelő vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása, továbbá, ha a Vevő/Megrendelő alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Vevő/Megrendelő alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen behajtási eljárás indul, és erről a Szállító tudomást szerez,
 • ha a Megrendelő tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja a Megrendelő pénzügyi teljesítőképességét.

A Hitelkeret módosítása esetén a Szállító a módosítással egyidejűleg köteles a Megrendelő írásban értesíteni. A Hitelkeret módosításának Megrendelő részéről történő el nem fogadása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését, ez esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással, amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetés kezdetétől számított 31. napon szerződés megszűnik, és a Felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni.

9. Lehetetlenülés a felek felelőssége hiányában

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A Felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik.

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a lehetetlenülési ok ésszerű elhárításának időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának időtartama előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a szerződés a következő naptári napon megszűnik.

A szerződés hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, amennyiben szükséges, a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A másik szerződő fél kérésére a felelősségen kívül eső lehetetlenülés tényéről az érintett fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.

A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, annak időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból vagy annak elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felel még akkor is, ha a teljesítés lehetetlenné válásáért senki sem felelős, vagy a felelősség a másik felet terheli.

10. Titkossági és bizalmassági klauzula

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL Nyrt. részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés MOL Nyrt. által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, [MOL Nyrt. által harmadik fél részére adandó információkra.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá azokra a gazdálkodó szervezetekre, amelyek a MOL Nyrt. belső szabályozása szerint a MOL-csoport tagjai. A MOL-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a MOL Nyrt.szavatolja.

A szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre a MOL Nyrt. jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében a MOL Nyrt. a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:

(i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

(ii) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy

(iii) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy

(iv)  amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 7 évig fennáll.

11. Üzleti Partneri Etikai Kódex elfogadása

A szerződés aláírásával [Szerződő Fél Megnevezése] igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a www.mol.huoldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A szerződés módosítására kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

12.2. Megrendelő jelen szerződésre, illetve a Szállítóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz MOL Nyrt. előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. MOL Nyrt. jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

12.3. MOL Nyrt. jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket Megrendelő előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Megrendelő az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

12.4.Megrendelő a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott megszerzett jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket kizárólag a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy részére átruházni vagy követeléseket javára megterhelni.

12.5.  A Megrendelő részére a szerződésben megjelölt postacímre elküldött értesítés, levél, jognyilatkozat az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a Szállítónak előre megadott telefaxszámot a Megrendelő előzetes értesítés nélkül változtatta meg és a telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el Szállítóhoz.

12.6. Figyelembe véve a Ptk. 314.§-t,  szerződésszegés esetén a Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a Megrendelő vagyonában beállott értékcsökkenésért vállal felelősséget és nem köteles megtéríteni a Megrendelő esetlegesen elmaradt vagyoni előnyét, ideértve a következményi kárt is.

12.7. Az Európai Parlament és a Tanács 1152/2003/EK határozata alapján 2010. április elsejétől bevezetésre került az EMCS rendszer, Felek kijelentik, hogy a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása tekintetében a Tanács 2008/118/EK irányelvében és a Bizottság 684/2009/EK rendeletében meghatározott szabályok szerint járnak el.

13. EBK előírások

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL területén hatályos EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja. A szerződés aláírásával Megrendelő igazolja, hogy a betartani előírt EBK szabályzatokat átvette, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Amennyiben a Megrendelő alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL területén hatályos EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) alvállalkozójával pontosan betartatja, a betartani előírt EBK szabályzatokat az alvállalkozójával átveteti. Kizárólag akkor veszi igénybe az adott alvállalkozót, ha az a betartani előírt EBK szabályzatokat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Amennyiben Megrendelő képviselői és/vagy alvállalkozói a MOL Nyrt. területén balesetet szenvednek, vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az EBK szervezet képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az EBK szervezet képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében.

Referenciáink

 • Richter Gedeon
 • Sanofi
 • Reanal Labor
 • Suzuki
 • Mol Group